سامسونگ دارای کند

سامسونگ دارای کند

سامسونگ بر روی دو گوشی دارای صفحه نمایش تاشو کار می کند

این که سامسونگ در حال حاضر شمغول به کار بر روی ساخت یک گوشی هوشمند با صفحه نمایش تاشو می باشد، بر کسی پوشیده نیست.

سامسونگ بر روی دو گوشی دارای صفحه نمایش تاشو کار می کند

(image)
این که سامسونگ در حال حاضر شمغول به کار بر روی ساخت یک گوشی هوشمند با صفحه نمایش تاشو می باشد، بر کسی پوشیده نیست.
سامسونگ بر روی دو گوشی دارای صفحه نمایش تاشو کار می کند