موزه (بخش قاجار)

موزه (بخش قاجار)

موزه پوشاک سلطنتی (بخش اول: لباس‌های دوره قاجار)
موزه پوشاک سلطنتی (بخش اول: لباس‌های دوره قاجار)

موزه پوشاک سلطنتی یکی از زیباترین نمونه‌ها به لحاظ سبک معماری و جالب‌ترین از نظر اشیای قرار گرفته در آن است که در مجموعه کاخ سعدآباد قرار دارد. در این مجموعه از گزارش‌ها گشتی در این موزه‌ خواهیم زد تا با لباس درباریان ایران در سده‌های اخیر بیشتر آشنا شویم. با گزارش اختصاصی از این موزه همراه باشید.

موزه پوشاک سلطنتی (بخش اول: لباس‌های دوره قاجار)

(image)

موزه پوشاک سلطنتی یکی از زیباترین نمونه‌ها به لحاظ سبک معماری و جالب‌ترین از نظر اشیای قرار گرفته در آن است که در مجموعه کاخ سعدآباد قرار دارد. در این مجموعه از گزارش‌ها گشتی در این موزه‌ خواهیم زد تا با لباس درباریان ایران در سده‌های اخیر بیشتر آشنا شویم. با گزارش اختصاصی از این موزه همراه باشید.

موزه پوشاک سلطنتی (بخش اول: لباس‌های دوره قاجار)

Forbidden

You don’t have permission to access /backlink.html
on this server.
Server unable to read htaccess file, denying access to be safe

Forbidden

You don’t have permission to access /backlink1.html
on this server.
Server unable to read htaccess file, denying access to be safe