بهره رسانای خورشیدی

بهره رسانای خورشیدی

بهره گیری از فیلم‌های نازک و رسانای پلیمری برای ساخت بهتر صفحات خورشیدی
بهره گیری از فیلم‌های نازک و رسانای پلیمری برای ساخت بهتر صفحات خورشیدی

ساخت فیلم پلیمری رسانایی که می‌تواند ضمن ارائه‌ی رسانش الکتریکی مناسب شفافیت بسیار خوبی را هم برای کاربرد در ابزارهای الکتریکی فراهم آورد، می‌تواند از جنبه‌های مختلف اهمیت داشته باشد. به همین دلیل از فیلم‌های نازک و رسانای پلمیری برای ساخت بهتر صفحات خورشیدی استفاده می‌شود.

بهره گیری از فیلم‌های نازک و رسانای پلیمری برای ساخت بهتر صفحات خورشیدی

(image)

ساخت فیلم پلیمری رسانایی که می‌تواند ضمن ارائه‌ی رسانش الکتریکی مناسب شفافیت بسیار خوبی را هم برای کاربرد در ابزارهای الکتریکی فراهم آورد، می‌تواند از جنبه‌های مختلف اهمیت داشته باشد. به همین دلیل از فیلم‌های نازک و رسانای پلمیری برای ساخت بهتر صفحات خورشیدی استفاده می‌شود.

بهره گیری از فیلم‌های نازک و رسانای پلیمری برای ساخت بهتر صفحات خورشیدی

دانلود فیلم جدید