مرگبارترین هوایی کدامند؟

مرگبارترین هوایی کدامند؟

مرگبارترین سوانح هوایی تاریخ کدامند؟
مرگبارترین سوانح هوایی تاریخ کدامند؟

در سال ۱۹۷۷ در فرودگاه Los Rodeos سابق (تنریف شمالی کنونی) که در جزایر قناری واقع است، بمبی منفجر شد که تقریبا جان ۶۰۰ نفر را گرفت. در ادامه ۱۰ مورد از مرگبارترین حوادث هوایی تاریخ را برایتان بازگو خواهیم کرد. با  همراه باشید.

مرگبارترین سوانح هوایی تاریخ کدامند؟

(image)

در سال ۱۹۷۷ در فرودگاه Los Rodeos سابق (تنریف شمالی کنونی) که در جزایر قناری واقع است، بمبی منفجر شد که تقریبا جان ۶۰۰ نفر را گرفت. در ادامه ۱۰ مورد از مرگبارترین حوادث هوایی تاریخ را برایتان بازگو خواهیم کرد. با  همراه باشید.

مرگبارترین سوانح هوایی تاریخ کدامند؟

سیستم اطلاع رسانی