Uhans مدرن 1100

Uhans مدرن 1100

Uhans A101، نسخه مدرن شده نوکیا 1100

نام گوشی ساده 1100 نوکیا، به عنوان پرفروشترین گوشی موبایل تاریخ تاکنون، ثبت شده است.

Uhans A101، نسخه مدرن شده نوکیا 1100

(image)
نام گوشی ساده 1100 نوکیا، به عنوان پرفروشترین گوشی موبایل تاریخ تاکنون، ثبت شده است.
Uhans A101، نسخه مدرن شده نوکیا 1100