100درجه قسمت هفتم

100درجه قسمت هفتم

100درجه قسمت هفتم

بعد از مدتها با 100 درجه ای دیگر در خدمت شما هستیم. این روزها تصمیمات و کارهای عجیبی از مسؤولین گیم ما سر می زند. شاید بعضی از آنها زیاد مورد توجه نباشند ولی بعضی از آنها به راحتی مورد استحضا گیمرها و فعالان گیم قرار می گیرد و همچنین نبود و نداشت ایده و برنامه در سطوح مختلف گیم ایران باعث شده صنعت گیم ما رسما درجا بزند. در این صد درجه نگاهی کوچک و طنز به این مقوله ها داریم.

مدت زمان این آیتم 8 دقیقه است.

118MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

100درجه قسمت هفتم

بعد از مدتها با 100 درجه ای دیگر در خدمت شما هستیم. این روزها تصمیمات و کارهای عجیبی از مسؤولین گیم ما سر می زند. شاید بعضی از آنها زیاد مورد توجه نباشند ولی بعضی از آنها به راحتی مورد استحضا گیمرها و فعالان گیم قرار می گیرد و همچنین نبود و نداشت ایده و برنامه در سطوح مختلف گیم ایران باعث شده صنعت گیم ما رسما درجا بزند. در این صد درجه نگاهی کوچک و طنز به این مقوله ها داریم.

مدت زمان این آیتم 8 دقیقه است.

118MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

100درجه قسمت هفتم