حقایقی تابستانی آلمان

حقایقی تابستانی آلمان

حقایقی در مورد المپیک تابستانی ۱۹۳۶ نازی ها در آلمان
حقایقی در مورد المپیک تابستانی ۱۹۳۶ نازی ها در آلمان

در المپیک ۱۹۳۶ برلین سیاست خود را پشت نقاب اتفاقات ورزشی صلح‌طلب پنهان کرد. دولت هیتلر با برگزاری این رقابت‌ها در خاک خود و پخش زنده‌‌ی آن از تلویزیون سعی داشت برتری نژاد آریایی را بر دیگر نژادها اثبات کند و تصویری قوی و صلح‌طلب از دولت نژادپرست خود در جهان به نمایش بگذارد. با همراه باشید تا با تاریخ این دوره از رقابت‌های المپیک و اسرار نهفته‌ی آن آشنا شوید.

حقایقی در مورد المپیک تابستانی ۱۹۳۶ نازی ها در آلمان

(image)

در المپیک ۱۹۳۶ برلین سیاست خود را پشت نقاب اتفاقات ورزشی صلح‌طلب پنهان کرد. دولت هیتلر با برگزاری این رقابت‌ها در خاک خود و پخش زنده‌‌ی آن از تلویزیون سعی داشت برتری نژاد آریایی را بر دیگر نژادها اثبات کند و تصویری قوی و صلح‌طلب از دولت نژادپرست خود در جهان به نمایش بگذارد. با همراه باشید تا با تاریخ این دوره از رقابت‌های المپیک و اسرار نهفته‌ی آن آشنا شوید.

حقایقی در مورد المپیک تابستانی ۱۹۳۶ نازی ها در آلمان

شهر خبر