Citizens حفره شد

Citizens حفره شد

Citizens of Earth به دلیل داشتن یک حفره ی امنیتی از eShop جمع آوری شد

نینتندو به تازگی دست به یک اقدام عجیب زد و آن هم جمع آوری عنوان Citizens of Earth از فروشگاه آنلاینش یعنی eShop، می باشد. این اقدام این شرکت برای جلوگیری از هک کنسول و ساخت نرم افزار های غیرقانونی برای 3DS و اجرای بازی های کپی بر روی آن بوده است. از قرار معلوم بازی Citizens of Earth بر روی 3DS، دارای یک حفره ی امنیتی می باشد که باعث می شد تا هنگامی که بازی در حال اجرا بر روی کنسول بوده و وقتی که وارد صفحه ی boot-up (صفحه ای که قبل از شروع بازی پدیدار می شود) این عنوان می شدیم، کد های تعریف نشده (unsigned code) بر روی کنسول قابل اجرا و خواندن باشند که همین باعث می شد تا امکان ساخت نرم افزار های غیر رسمی برای این کنسول به وجود بیاید. Citizens of Earth توسط Eden Industries ساخته و اولین بار در ژانویه ی 2015 برای 3DS منتشر شد. همچنین، پیش از این نیز یک عنوان مستقل دیگر با نام VVVVVV، از روی eShop با همین دلیل مشابه توسط نینتندو جمع آوری شد.

Citizens of Earth به دلیل داشتن یک حفره ی امنیتی از eShop جمع آوری شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Citizens of Earth به دلیل داشتن یک حفره ی امنیتی از eShop جمع آوری شد

نینتندو به تازگی دست به یک اقدام عجیب زد و آن هم جمع آوری عنوان Citizens of Earth از فروشگاه آنلاینش یعنی eShop، می باشد. این اقدام این شرکت برای جلوگیری از هک کنسول و ساخت نرم افزار های غیرقانونی برای 3DS و اجرای بازی های کپی بر روی آن بوده است. از قرار معلوم بازی Citizens of Earth بر روی 3DS، دارای یک حفره ی امنیتی می باشد که باعث می شد تا هنگامی که بازی در حال اجرا بر روی کنسول بوده و وقتی که وارد صفحه ی boot-up (صفحه ای که قبل از شروع بازی پدیدار می شود) این عنوان می شدیم، کد های تعریف نشده (unsigned code) بر روی کنسول قابل اجرا و خواندن باشند که همین باعث می شد تا امکان ساخت نرم افزار های غیر رسمی برای این کنسول به وجود بیاید. Citizens of Earth توسط Eden Industries ساخته و اولین بار در ژانویه ی 2015 برای 3DS منتشر شد. همچنین، پیش از این نیز یک عنوان مستقل دیگر با نام VVVVVV، از روی eShop با همین دلیل مشابه توسط نینتندو جمع آوری شد.

Citizens of Earth به دلیل داشتن یک حفره ی امنیتی از eShop جمع آوری شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Citizens of Earth به دلیل داشتن یک حفره ی امنیتی از eShop جمع آوری شد