ال OLED سازد

ال OLED سازد

ال جی صفحات نمایش OLED خمیده بیشتری می سازد

به نظر می رسد که استفاده از صفحات نمایش OLED لمسی به زودی در اکثر محصولات به یک روال عادی تبدیل شود.

ال جی صفحات نمایش OLED خمیده بیشتری می سازد

(image)
به نظر می رسد که استفاده از صفحات نمایش OLED لمسی به زودی در اکثر محصولات به یک روال عادی تبدیل شود.
ال جی صفحات نمایش OLED خمیده بیشتری می سازد