پایان برای CR-Z

پایان برای CR-Z

پایان راه برای هوندا CR-Z
پایان راه برای هوندا CR-Z

 CR-Z هیچ‌گاه نتوانست موفقیتی در فروش بدست بیاورد. حال نسخه‌ی خاصی از این خودرو را در بازار ژاپن و با نام «آخرین برچسب آلفا» معرفی کرده است که به شایعات در خصوص توقف تولید آن قوت بخشیده است. با همراه باشید.

پایان راه برای هوندا CR-Z

(image)

 CR-Z هیچ‌گاه نتوانست موفقیتی در فروش بدست بیاورد. حال نسخه‌ی خاصی از این خودرو را در بازار ژاپن و با نام «آخرین برچسب آلفا» معرفی کرده است که به شایعات در خصوص توقف تولید آن قوت بخشیده است. با همراه باشید.

پایان راه برای هوندا CR-Z

خبرگزاری اصفحان