پیام فقط است

پیام فقط است

پیام رسان Allo بصورت همزمان فقط در یک گجت قابل استفاده است
پیام رسان Allo بصورت همزمان فقط در یک گجت قابل استفاده است

پس از ، حال شنیده‌ها حکایت از این دارد که این پیام‌رسان بصورت همزمان روی یک گجت فعال است.

پیام رسان Allo بصورت همزمان فقط در یک گجت قابل استفاده است

(image)

پس از ، حال شنیده‌ها حکایت از این دارد که این پیام‌رسان بصورت همزمان روی یک گجت فعال است.

پیام رسان Allo بصورت همزمان فقط در یک گجت قابل استفاده است

شهرداری