از تیم ۲۰۱۶

از تیم ۲۰۱۶

از بی پناهی تا امید؛ تیم پناهندگان در المپیک ریو ۲۰۱۶
از بی پناهی تا امید؛ تیم پناهندگان در المپیک ریو ۲۰۱۶

برای اولین بار در تاریخ المپیک، ۱۰ ورزشکار برای تیم پناهندگان در مسابقات ۲۰۱۶ پا به عرصه‌ی رقابت می‌گذارند. این حرکت به منظور جلب توجه دنیا به سمت بحران پناهندگان سراسر دنیا انجام شده است. با همراه باشید.

از بی پناهی تا امید؛ تیم پناهندگان در المپیک ریو ۲۰۱۶

(image)

برای اولین بار در تاریخ المپیک، ۱۰ ورزشکار برای تیم پناهندگان در مسابقات ۲۰۱۶ پا به عرصه‌ی رقابت می‌گذارند. این حرکت به منظور جلب توجه دنیا به سمت بحران پناهندگان سراسر دنیا انجام شده است. با همراه باشید.

از بی پناهی تا امید؛ تیم پناهندگان در المپیک ریو ۲۰۱۶

Forbidden

You don’t have permission to access /backlink.html
on this server.
Server unable to read htaccess file, denying access to be safe