رایکونن: جزئی برسم

رایکونن: جزئی برسم

رایکونن: با اعمال تغییرات جزئی می توانم به فتل برسم
رایکونن: با اعمال تغییرات جزئی می توانم به فتل برسم

کیمی رایکونن معتقد است در این فصل با اعمال تغییرات کوچکی در فراری‌اش می‌تواند سباستین فتل را شکست دهد.

رایکونن: با اعمال تغییرات جزئی می توانم به فتل برسم

(image)

کیمی رایکونن معتقد است در این فصل با اعمال تغییرات کوچکی در فراری‌اش می‌تواند سباستین فتل را شکست دهد.

رایکونن: با اعمال تغییرات جزئی می توانم به فتل برسم

خبرگزاری ایران