موزه ورث، طبیعت

موزه ورث، طبیعت

موزه هنر فورت ورث، بی مرزی با طبیعت
موزه هنر فورت ورث، بی مرزی با طبیعت

موزه هنر فورت ورث،‌ اثر آندو، معمار برجسته ژاپنی، از معدود آثار او در خارج از به شمار می‌آید. او با ظرافت و دقت خاصی را وارد معماری می‌کند، چنان که گویی از ابتدا جدا‌ناپذیر بوده‌اند. با همراه باشید تا با این شاهکار معماری بیشتر آشنا شوید.

موزه هنر فورت ورث، بی مرزی با طبیعت

(image)

موزه هنر فورت ورث،‌ اثر آندو، معمار برجسته ژاپنی، از معدود آثار او در خارج از به شمار می‌آید. او با ظرافت و دقت خاصی را وارد معماری می‌کند، چنان که گویی از ابتدا جدا‌ناپذیر بوده‌اند. با همراه باشید تا با این شاهکار معماری بیشتر آشنا شوید.

موزه هنر فورت ورث، بی مرزی با طبیعت

خرم خبر