نصرت که کرد

نصرت که کرد

نصرت الله امینی ؛ مردی که از تخریب تخت جمشید جلوگیری کرد
نصرت الله امینی ؛ مردی که از تخریب تخت جمشید جلوگیری کرد

نصرت الله امینی از یاران دکتر مصدق بود که از تخریب تخت جمشید جلوگیری کرد. در این مقاله با این مرد بزرگ بیشتر آشنا شوید، با  همراه باشید.

نصرت الله امینی ؛ مردی که از تخریب تخت جمشید جلوگیری کرد

(image)

نصرت الله امینی از یاران دکتر مصدق بود که از تخریب تخت جمشید جلوگیری کرد. در این مقاله با این مرد بزرگ بیشتر آشنا شوید، با  همراه باشید.

نصرت الله امینی ؛ مردی که از تخریب تخت جمشید جلوگیری کرد

سیستم اطلاع رسانی