دانش جنگی می‌روند؟

دانش جنگی می‌روند؟

دانش آموزان مناطق جنگی چگونه به مدرسه می‌روند؟
دانش آموزان مناطق جنگی چگونه به مدرسه می‌روند؟

برخی از کودکان، در سراسر دنیا، برای تحصیل باید با خطرات سهمگینی مواجه شوند، که ممکن است به قیمت جانشان تمام شود. آن‌ها برای رسیدن به مدرسه مجبورند که با این خطرات دست و پنجه نرم کنند. با تعدادی از آن‌ها آشنا می‌شویم. با همراه باشید.

دانش آموزان مناطق جنگی چگونه به مدرسه می‌روند؟

(image)

برخی از کودکان، در سراسر دنیا، برای تحصیل باید با خطرات سهمگینی مواجه شوند، که ممکن است به قیمت جانشان تمام شود. آن‌ها برای رسیدن به مدرسه مجبورند که با این خطرات دست و پنجه نرم کنند. با تعدادی از آن‌ها آشنا می‌شویم. با همراه باشید.

دانش آموزان مناطق جنگی چگونه به مدرسه می‌روند؟

دانلود آهنگ آذری