تمایل لوکس خودران

تمایل لوکس خودران

تمایل بیشتر دارندگان خودروهای لوکس به استفاده از فناوری خودران
تمایل بیشتر دارندگان خودروهای لوکس به استفاده از فناوری خودران

طبق یک مطالعه‌ی جدید، احساس شما راجع به خودروهای خودران آینده بستگی به خودروی حال حاضر شما دارد.

تمایل بیشتر دارندگان خودروهای لوکس به استفاده از فناوری خودران

(image)

طبق یک مطالعه‌ی جدید، احساس شما راجع به خودروهای خودران آینده بستگی به خودروی حال حاضر شما دارد.

تمایل بیشتر دارندگان خودروهای لوکس به استفاده از فناوری خودران

روزنامه قانون