شائومی عرضه دیگر

شائومی عرضه دیگر

شائومی و عرضه یک Redmi3 دیگر

کمپانی شائومی چند ماه پس از عرضه گوشی redmi3 و پس از مشاهده عرضه موفق آن، دست به تولید نسخه ارتقا یافته این گوشی زد.

شائومی و عرضه یک Redmi3 دیگر

(image)
کمپانی شائومی چند ماه پس از عرضه گوشی redmi3 و پس از مشاهده عرضه موفق آن، دست به تولید نسخه ارتقا یافته این گوشی زد.
شائومی و عرضه یک Redmi3 دیگر