توفان‌ روی می‌گذارند

توفان‌ روی می‌گذارند

توفان‌ های مهیب روی ریزلرزه‌های زمین تاثیر می‌گذارند
توفان‌ های مهیب روی ریزلرزه‌های زمین تاثیر می‌گذارند

دو دانشمند ژاپنی به تازگی موفق به شناسایی و آشکارسازی امواج حاصل از لرزه‌های خفیفی شده‌اند که سرچشمه‌ی آن لرزش‌ها را به توفان‌های مهیب اقیانوسی نسب می‌دهند. بررسی بیشتر این لرزه‌ها در آینده می‌تواند به پیشرفت دانش ما در مورد زلزله و چگونگی تشخیص آن بیانجامد.

توفان‌ های مهیب روی ریزلرزه‌های زمین تاثیر می‌گذارند

(image)

دو دانشمند ژاپنی به تازگی موفق به شناسایی و آشکارسازی امواج حاصل از لرزه‌های خفیفی شده‌اند که سرچشمه‌ی آن لرزش‌ها را به توفان‌های مهیب اقیانوسی نسب می‌دهند. بررسی بیشتر این لرزه‌ها در آینده می‌تواند به پیشرفت دانش ما در مورد زلزله و چگونگی تشخیص آن بیانجامد.

توفان‌ های مهیب روی ریزلرزه‌های زمین تاثیر می‌گذارند

خبر فرهنگیان